FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

नगरसभाले गरेको निर्णयहरु, २०७६

PDF icon नगरसभाले गरेका निर्णयहरु, २०७६.pdf Wednesday, September 2, 2020 - 16:56

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७६/७७ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्य

PDF icon वार्षिक नीति , कार्यक्रम तथा बजेट २०७६-७७.pdf Wednesday, September 2, 2020 - 10:56

नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे

PDF icon नतिजा प्रकाशित गरिएको बारे 001.pdf Monday, August 24, 2020 - 17:39

नगर प्रहरी करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon नगर प्रहरी करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 001.pdf Friday, August 21, 2020 - 10:43

सूचना

PDF icon सुचाना 001.pdf Wednesday, August 19, 2020 - 17:53

प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको बारे

PDF icon प्रारम्भिक योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको बारे.pdf Tuesday, August 18, 2020 - 17:01

नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा

PDF icon नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf Tuesday, August 18, 2020 - 16:49

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

PDF icon प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf Monday, August 3, 2020 - 16:37

जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना

PDF icon जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना.pdf Tuesday, July 7, 2020 - 11:27

कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना

PDF icon कार्यक्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना.pdf Tuesday, July 7, 2020 - 11:27

Pages