FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents Post date
नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८.pdf 08/22/2022 - 15:34
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ PDF icon कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७.pdf 08/22/2022 - 15:32
पाख्रीबास नगरपालिकाको फुसको छानो हटाई जस्तापाता (टिन) को छानो लगाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ PDF icon फुसको छानो हटाई जस्तापाता (टिन) को छानो लगाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८.pdf 08/22/2022 - 15:30
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४.pdf 08/22/2022 - 15:21
पाख्रीबास नगरपालिका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संशोधन), २०७७ PDF icon उपभोक्त्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवास्थापन सम्बन्धी कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०७७.pdf 08/22/2022 - 14:11
लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ PDF icon लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf 08/22/2022 - 14:02
विनियोजन ऐन, २०७८ PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf 08/11/2022 - 16:42
आर्थिक ऐन २०७८ PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf 08/11/2022 - 13:52
पाख्रीबास नगरपालिकाको खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf 02/28/2022 - 14:02
पाख्रीबास शिक्षा नियमावली राजपत्र (दोस्रो संशोधन), २०७८ PDF icon पाख्रीबास शिक्षा नियमावली राजपत्र (दोस्रो संशोधन), २०७८.pdf 02/10/2022 - 10:42

Pages