FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक प्रोत्साहन तथा सम्मान सम्बन्धी मापदण्ड-२०८० PDF icon उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालय र शिक्षक प्रोत्साहन तथा सम्मान सम्बन्धी मापदण्ड-२०८०.pdf
नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८.pdf
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ PDF icon कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७.pdf
पाख्रीबास नगरपालिकाको फुसको छानो हटाई जस्तापाता (टिन) को छानो लगाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ PDF icon फुसको छानो हटाई जस्तापाता (टिन) को छानो लगाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४.pdf
पाख्रीबास नगरपालिका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संशोधन), २०७७ PDF icon उपभोक्त्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवास्थापन सम्बन्धी कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०७७.pdf
लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ PDF icon लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf
विनियोजन ऐन, २०७८ PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
आर्थिक ऐन २०७८ PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
पाख्रीबास नगरपालिकाको खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf

Pages