FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents Post date
पाख्रीबास नगरपालिकाको खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf 02/28/2022 - 14:02
पाख्रीबास शिक्षा नियमावली राजपत्र (दोस्रो संशोधन), २०७८ PDF icon पाख्रीबास शिक्षा नियमावली राजपत्र (दोस्रो संशोधन), २०७८.pdf 02/10/2022 - 10:42
पाख्रीबास शिक्षा नियमावली राजपत्र (पहिलो संशोधन), २०७८ PDF icon पाख्रीबास शिक्षा नियमावली राजपत्र (पहिलो संशोधन), २०७८.pdf 02/10/2022 - 10:41
पाख्रीबास शिक्षा ऐन राजपत्र (दोस्रो संशोधन), २०७८ PDF icon पाख्रीबास शिक्षा ऐन राजपत्र (दोस्रो संशोधन), २०७८.pdf 02/10/2022 - 10:39
पाख्रीबास शिक्षा ऐन राजपत्र (पहिलो संशोधन), २०७८ PDF icon पाख्रीबास शिक्षा ऐन राजपत्र (पहिलो संशोधन), २०७८.pdf 02/10/2022 - 10:38
पाख्रीबास नगरपलिकाको भवन निर्माण सम्बन्धि ऐन, २०७७ PDF icon पाख्रीबास नगरपलिकाको भवन निर्माण सम्बन्धि ऐन, २०७७.pdf 04/10/2021 - 14:22
पाख्रीबास नगरपालिकाको संघ, संस्था दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका,२०७७ PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको संघ, संस्था दर्ता तथा नवीकरण निर्देशिका,२०७७.pdf 04/10/2021 - 14:12
पाख्रीबास नगरपलिकाको स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि, २०७७ PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि, २०७७.pdf 04/10/2021 - 14:08
पाख्रीबास नगरपालिकाको व्यकहुलोडर सञ्चालन कार्यबिधि, २०७५ PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको व्यकहुलोडर सञ्चालन कार्यबिधि, २०७५.pdf 04/10/2021 - 14:02
पाख्रीबास नगरपालिकाको बैठक भत्ता तथा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६ PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको प्रोत्साहन तथा बैठक.pdf 04/10/2021 - 13:58

Pages