FAQs Complain Problems

Act, law, Rules, Procedure and directives

Document Post date
नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ PDF icon नगर विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८.pdf 08/22/2022 - 15:34
कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ PDF icon कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७.pdf 08/22/2022 - 15:32
पाख्रीबास नगरपालिकाको फुसको छानो हटाई जस्तापाता (टिन) को छानो लगाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ PDF icon फुसको छानो हटाई जस्तापाता (टिन) को छानो लगाउने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८.pdf 08/22/2022 - 15:30
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४.pdf, PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४.pdf 08/22/2022 - 15:21
पाख्रीबास नगरपालिका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संशोधन), २०७७ PDF icon उपभोक्त्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवास्थापन सम्बन्धी कार्यविधि (दोश्रो संशोधन), २०७७.pdf 08/22/2022 - 14:11
लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७ PDF icon लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि,२०७७.pdf 08/22/2022 - 14:02
विनियोजन ऐन, २०७८ PDF icon विनियोजन ऐन, २०७८.pdf 08/11/2022 - 16:42
आर्थिक ऐन २०७८ PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf 08/11/2022 - 13:52
पाख्रीबास नगरपालिकाको खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको खाजा खर्च सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf 02/28/2022 - 14:02
पाख्रीबास शिक्षा नियमावली राजपत्र (दोस्रो संशोधन), २०७८ PDF icon पाख्रीबास शिक्षा नियमावली राजपत्र (दोस्रो संशोधन), २०७८.pdf 02/10/2022 - 10:42

Pages