FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents Post date
पाख्रीबास नगरपालिका नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ PDF icon पाख्रीबास नगरपालिका नगर प्रहरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf 04/10/2021 - 12:54
पाख्रीबास नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७७ PDF icon पाख्रीबास नगरपालिका कर्मचारी व्यवस्थापन (सेवा शर्त सम्बन्धी) ऐन, २०७७.pdf 01/31/2021 - 12:44
आधाभूत तह (कक्षा ५ कक्षा ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६ PDF icon आधाभूत तह (कक्षा ५ कक्षा ८) परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६.pdf 01/31/2021 - 12:15
पाख्रीबास नगरपालिका बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७ PDF icon पाख्रीबास नगरपालिका बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७७.pdf 01/31/2021 - 12:07
एम्बुलेन्स संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७६ PDF icon एम्बुलेन्स संचालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि २०७६.pdf 01/31/2021 - 11:24
पाख्रीबास शिक्षा ऐन, २०७७ PDF icon पाख्रीबास शिक्षा ऐन, २०७७.pdf 01/21/2021 - 19:25
पाख्रीबास नगर शिक्षा नियमावली, २०७७ PDF icon पाख्रीबास नगर शिक्षा नियमावली, २०७७.pdf 01/21/2021 - 18:57
विनियोजन ऐन,२०७७ PDF icon विनियोजन ऐन,२०७७.pdf 09/28/2020 - 19:15
आर्थिक ऐन, २०७७ PDF icon आर्थिक ऐन, २०७७.pdf 09/28/2020 - 16:39
विनियोजन ऐन,२०७६ PDF icon विनियोजन ऐन, २०७६.pdf 09/02/2020 - 16:14

Pages