FAQs Complain Problems

News and Notices

Supporting Documents Post date

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Monday, March 7, 2022 - 13:14

कोभिड-१९ विरुद्ध खोप लगाउने सम्बन्धमा ।

PDF icon सूचना । 001 (1).pdf Friday, March 4, 2022 - 15:58

आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन

PDF icon आवश्यक सहयोग गरिदिनु हुन.pdf Wednesday, March 2, 2022 - 12:19

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.ब. २०७८-७९ को वार्षिक नगर विकास योजना

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.ब. २०७८-७९ को वार्षिक नगर विकास योजना .pdf Wednesday, March 2, 2022 - 11:10

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.ब. २०७७/७८ को वार्षिक नगर विकास योजना

PDF icon पाख्रीबास नगरपालिकाकोआ.व.२०७७-७८को बार्षिक नगर विकास योजना.pdf Wednesday, March 2, 2022 - 10:54

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 2, 2022 - 10:21

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना

PDF icon सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना.pdf Wednesday, March 2, 2022 - 10:21

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा । 001.pdf Friday, February 18, 2022 - 18:45

लिखित परीक्षामा सफल उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा ।

PDF icon लिखित परीक्षामा सफल उम्मेद्वारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धमा । 001.pdf Friday, February 18, 2022 - 14:12

बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई फारम भराई विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा

PDF icon बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई फारम भराई विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा.pdf Thursday, February 17, 2022 - 12:17

Pages