FAQs Complain Problems

सुचना

News and Notices

Supporting Documents Post date

ब्याक हु लोडर चालक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon ब्याक हु लोडर चालक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf Monday, August 13, 2018 - 13:17

खरिद गर्न सकिने सामाग्रीहरुको विवरण

PDF icon सामाग्री विवरण.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 16:24

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि सूचना सच्चाइएको बारे

PDF icon सच्चाइएको सम्बन्धमा.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 12:05

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रस्ताव आहवान गरिएको सूचना

PDF icon फोहोर मैला व्यवस्थापन.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 11:59

दररेट पेश गर्ने बारेको सूचना

PDF icon दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना.pdf Wednesday, August 1, 2018 - 11:57

आ.ब. २०७५/७६ का प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम

PDF icon योजना.pdf Tuesday, July 17, 2018 - 14:58

आ.व.२०७५/७६को लागि दोश्रो नगर सभाको निर्णयहरु

PDF icon निर्णयहरु.pdf Tuesday, July 17, 2018 - 12:42

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रमहरु

PDF icon नीति तथा कार्यक्रमहरु.pdf Tuesday, July 17, 2018 - 12:39

पाख्रीबास नगरपालिकाको आ.व.२०७५/७६ को बजेट विवरण

PDF icon बजेट.pdf Tuesday, July 17, 2018 - 12:21

सम्झौता गर्न आउने बारे (मोटरसाइकल)

PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (मोटरसाइकल).pdf Wednesday, July 4, 2018 - 16:50

Pages