सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

सोलार सडक बत्ती खरिद सम्बन्धि आशयको सूचना

PDF icon आशयको सूचना पत्रिका.pdf Saturday, June 15, 2019 - 11:50

सुपरिवेक्षक र गणक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon गरिव निवारण.pdf Tuesday, June 11, 2019 - 10:33

प्रस्ताव आव्हानको सूचना

PDF icon प्रस्ताव आव्हानको सूचना.pdf Thursday, June 6, 2019 - 11:58

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon आशयको सूचना.pdf Tuesday, May 21, 2019 - 11:22

सूचना सच्चाइएको बारे

PDF icon सच्चाइएको बारे.pdf Friday, May 17, 2019 - 10:02

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, May 14, 2019 - 08:10

शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचनाको अन्य शर्तहरु

PDF icon अन्य शर्तहरु.pdf Sunday, April 21, 2019 - 14:10

सूचना प्रकाशन बारे

PDF icon सूचना.pdf Thursday, April 18, 2019 - 12:18

रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!

Thursday, March 28, 2019 - 16:36

IEE सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना.pdf Tuesday, February 26, 2019 - 10:34

Pages