सूचना तथा समाचार

Supporting Documents Post date

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon आशयको सूचना.pdf Tuesday, May 21, 2019 - 11:22

सूचना सच्चाइएको बारे

PDF icon सच्चाइएको बारे.pdf Friday, May 17, 2019 - 10:02

दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

PDF icon दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf Tuesday, May 14, 2019 - 08:10

शिलबन्दी दरभाउपत्र आवहान सम्बन्धि सूचनाको अन्य शर्तहरु

PDF icon अन्य शर्तहरु.pdf Sunday, April 21, 2019 - 14:10

सूचना प्रकाशन बारे

PDF icon सूचना.pdf Thursday, April 18, 2019 - 12:18

रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना !!!

Thursday, March 28, 2019 - 16:36

IEE सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना.pdf Tuesday, February 26, 2019 - 10:34

जानकारी सम्बन्धमा

PDF icon वडालाई जानकारी सम्बन्धमा.pdf Friday, January 25, 2019 - 15:11

शिलबन्दी बोलपत्र आहवान सम्बन्धि सूचना

PDF icon चुङ्गवाङ्ग सडक सूचना.pdf Thursday, January 24, 2019 - 10:36

गणकहरुले पेश गरेको तथ्यांक बारे

PDF icon 001.pdf Thursday, January 10, 2019 - 11:34

Pages