News and Notices

Supporting Documents Post date

लेखा परिक्षण सम्बन्धी सूचना

PDF icon लेखा परिक्षण सम्बन्धी सूचना.pdf Tuesday, October 1, 2019 - 17:05

ब्याक हु लोडर चालक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

PDF icon ब्याक हु लोडर सम्बन्धी सूचना.pdf Sunday, September 8, 2019 - 15:59

PAN मा दर्ता हुने सम्बन्धी सूचना

PDF icon PAN.pdf Tuesday, July 23, 2019 - 12:37

सूची दर्ता सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना

PDF icon सूची दर्ता सम्बन्धी सूचना.pdf Monday, July 22, 2019 - 12:00

अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

PDF icon अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना.pdf Thursday, June 27, 2019 - 12:00

NEGRP अन्तर्गत TPS तालिममा सहभागी छनौट गरी पठाई दिने बारे

PDF icon Scan2019-06-26_113054.pdf Wednesday, June 26, 2019 - 11:46

IEE सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

PDF icon IEE sunbaluwa.pdf Friday, June 21, 2019 - 15:39

सोलार सडक बत्ती खरिद सम्बन्धि आशयको सूचना

PDF icon आशयको सूचना पत्रिका.pdf Saturday, June 15, 2019 - 11:50

सुपरिवेक्षक र गणक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

PDF icon गरिव निवारण.pdf Tuesday, June 11, 2019 - 10:33

प्रस्ताव आव्हानको सूचना

PDF icon प्रस्ताव आव्हानको सूचना.pdf Thursday, June 6, 2019 - 11:58

Pages